Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás az Önkormányzat jelenlegi működéséről 2021.02.02.

Pilismarót Község Önkormányzatának működésében 2020-ban jelentős változások történtek. Pergel István Csaba polgármester 2020. augusztus 15-i hatállyal, Réti József Károly alpolgármester 2020. augusztus 11-i hatállyal lemondott.

A Képviselő-testület 2020. augusztus 6-án rendkívüli testületi ülést tartott, ahol az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (6a) bekezdése alapján kötelezettség vállaló személynek jelölte ki Balázs Márta jegyzőt az önkormányzat kiadási előirányzati terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására. E határozattal a testület célja az volt, hogy az új önkormányzat megalakulásáig az önkormányzat és intézményei tekintetében a működőképességét fenntartsa. Ezen a testületi ülésen a Képviselő-testület feloszlatta önmagát.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv) 82. § (1) bekezdése, a 45. §-a kimondja, hogy „A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról.”

Pilismarót Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 13. §. (1) bekezdés a) (a továbbiakban SzMSz) pontja értelmében „A polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása, valamint e tisztségek betöltetlensége esetén, az ülés összehívására és vezetésére a Pénzügyi, Településfejlesztési Bizottság elnöke jogosult és köteles.”

Településünkön a Bizottság elnöke Bartal Achilles képviselő úr, aki jogosult a testületi ülést összehívni, a polgármesteri feladat- és hatásköreinek gyakorlására az Mötv. adott, részben, de az SzMSz nem adott egyértelmű jogosultságot.

A Helyi Választási Bizottság által 2020. november 8-ra kitűzött időközi önkormányzati választás a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltak szerint elmaradt, a jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet megszűnése után 15 napon belül tűzhető ki a következő választási időpont. Az új polgármester és képviselők beiktatására a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül tartandó alakuló ülésen kerül sor.

Az időközi választás elmaradása miatt az Önkormányzat törvényes működése nem tudott helyreállni, ezért 2020. november 11-én Balázs Márta jegyző és Bartal Achilles, a PÜB elnöke a Komárom-Esztergom Megyei Kormánymegbízott úrhoz címzett levélben jogszabálymódosítást kezdeményezett.

A kialakult helyzetre megoldást a „A veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 15/2021. (I. 22.) korm. rendelet jelent, amelynek 1. §. (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy

„Ha a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a polgármester tartós akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester – tisztsége megszűnésére tekintettel – nem gyakorolja a polgármester számára jogszabályban meghatározott – így különösen a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatásköröket, a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester feladat- és hatásköreit – az alábbi sorrendben – a feladat- és hatáskörök gyakorlását vállaló
a) szervezeti és működési szabályzatban a települési önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) ülésének összehívására és vezetésére kijelölt önkormányzati képviselő vagy
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által kijelölt önkormányzati képviselő
gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti képviselő a polgármester feladat- és hatáskörei (1) bekezdés szerinti gyakorlásának önként történő vállalásáról írásban nyilatkozik.”
Tehát a fentiekre figyelemmel és megismételve:

Pilismarót Község Önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzat Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet (Sz.M.Sz.) 13.§(1) bekezdése alapján a) pontja értelmében: „A polgármester és alpolgármester tartós akadályoztatása, valamint a tisztségek betöltetlensége esetén, az ülés összehívására és vezetésére a Pénzügyi, Településfejlesztési bizottság elnöke jogosult és köteles.”

Bartal Achilles képviselő úr megtette a jogszabályban előírt nyilatkozatot, így az új Képviselő-testület megalakulásáig a polgármester feladat- és hatásköreit ő gyakorolja.

Ez a helyzet a választások napjáig szól, míg a törvényes rend helyre nem áll.

2021.02.01-től a jegyzői állást, jogot tartó képviselőink és a hivatal dolgozói egyetértésével, a kormányhatározat értelmében, Együd Bertalan jegyző úr látja el.
Sok sikert a munkájához.

A védőnői alapellátást 2021.02.01-től Szabó Nagy Adél látja el.
E szép hivatás betöltéséhez minden jót kívánunk!

Pilismarót tanácsadás:

  • Csütörtök 12-14 várandós tanácsadás
  • Csütörtök 14-16 ig egészséges csecsemő és kisgyermek tanácsadás

Dömös tanácsadás:

  • Kedd 12-14 várandós tanácsadás
  • Kedd 14-16 egészséges csecsemő és kisgyermek tanácsadás

Szabó-Nagy Adél
06-70-569-63-92
pilismaroti.vedono@gmail.com

 

Pilismarót,2021. 02. 02.