Hírek

Elérhetőségek

Járási hivatal

KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
  ESZTERGOM JÁRÁSI HIVATAL
ÜGYSEGÉDEK ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 2015.03.01-TŐL
   PÁSZTOR DÁVID
 TEL.: 06-30-956-4081
 KONDÁR ISTVÁN
 TEL.: 06-30-989-1925
Hétfő  08:00-10:00 Lábatlan
 10:30-12:30 Tát
 13:00-15:00 Kesztölc
 08:00-10:00 Süttő
 10:30-12:30 Tokod
 13:00-15:00 Piliscsév

Kedd

 08:15-10:00 Pilismarót
 10:30-12:30 Dömös

 08:00-10:00 Nagysáp
 10:10-12:00 Bajna
 12:10-13:50 Epöl
 14:00-16:00 Máriahalom
Szerda  08:00-10:00 Tokodaltáró
 10:45-12:20 Dág
 13:00-15:00 Úny
 08:00-10:00 Tokodaltáró
 10:45-12:20 Dág
 13:00-15:00 Úny

Csütörtök

 11:00-12:30 Mogyorósbánya  
Péntek    08:00-10:00 Csolnok
 10:30-12:30 Leányvár

 

A Komárom - Esztergom megyei kormányhivatal szervezeti egységei 2015. április 1-től:

Az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény, a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VIII. törvény, valamint a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII.15.) Korm.határozat alapján 2015. április 1-től jelentősen átalakult a kormányhivatal szervezetrendszere.

Az egyes szervezeti egységek elnevezését és elérhetőségét tartalmazó táblázatot a dokumentumra kattintva tekintheti meg:

KOMESZTERGOM_KORMANYHIVATAL_APR_1-1.jpg

 

Járási hivatal hatáskörei:

A járási törzshivatal 2013. január 1. napjától ellátja:

1.) Okmányirodai feladatok teljes köre (lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármű-nyilvántartás stb.)

2.) Szociális igazgatási feladatok:

- időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása
- ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása
- alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről hatósági bizonyítvány kiállítása
- hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása

3.) Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok:

- temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése
- temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés

4.) Menekültekkel kapcsolatos feladatok

- a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás anyagi feltételeinek további   igénybevételéről, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátásokról és támogatásokról való döntés
- a befogadás anyagi feltételei, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátások és támogatások korlátozásáról, megvonásáról illetve megtagadásáról való döntés

5.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok közül:

- a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése a járás illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgárok tekintetében

6.) Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

- részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása,
- részarány-földtulajdonosok értesítése a földkiadó bizottság megszűnéséről készített határozatról

7.) Hegyközségi szervezettel kapcsolatos feladatok közül:

- Új hegyközség alakítása céljából az érdekeltek bejelentkezésének fogadása,
- bejelentkezettek jegyzékének összeállítása, közzététele
- érdekeltek bejelentésének fogadása az előkészítő bizottság megválasztásáról

8.) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok közül:

- állatotthon létesítésének engedélyezése
- állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése és a szolgáltatás felügyelete az állatotthon létesítése és üzemeltetése tekintetében

9.) Honvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:

- az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező kiképzett tartalékosok, potenciális hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában történő közreműködés
- az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező hadkötelesek adatainak pontosításában történő közreműködés

10.) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

Távhő:

- szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása
- a felhasználási helyre történő bejutás határozatban történő elrendelése

Villamosenergia:

- fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása
- mérőhelyre való bejutás engedélyezése

Földgáz:

- a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása
- mérőhelyre való bejutás engedélyezése

11.) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

- állandó menazséria működésének engedélyezése

12.) Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

- az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti
- az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése
- a fogyasztó kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására
- vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása
- a fogyasztó teljesítésre történő kötelezése, ha a szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő vízközmű-használat megszüntetésének,
- egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése
- a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása
- a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére
a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése

13.) Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:

- régészeti emlék vagy lelet felfedezője bejelentésének fogadása és az illetékes múzeum értesítése

14.) Oktatással kapcsolatos feladatok közül:

- a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása
- a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentése fogadása
- az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában történő közreműködés
- az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak átadása a vizsgabizottságot működtető közoktatási intézmény megbízottjának

15.) Növényvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

-a méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés továbbítása a növény- és talajvédelmi szolgálat részére

16.) Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül:

 - az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság

17.) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

- a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás lefolytatása

18.) Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:

- levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az első fokú hatósági eljárások lefolytatása

Járási gyámhivatal 2013. január 1. napjától ellátja:

1.) A városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok teljes köre

2.) A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül:

- az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása
- a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele (a települési önkormányzat anyakönyvvezetői továbbra is felvehetik a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot)
- a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése
- a szülő azon nyilatkozatának felvétele, melyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához
- védelembe vételről és megszüntetésről való döntés
- családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról való döntés és a felülvizsgálat
- iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezése, a szüneteltetés felülvizsgálata

Építésügyi és építésfelügyeleti hatáskörváltozások 2013. január 1. napjától:

- Az építésügyi feladatokat ellátó általános elsőfokú építésügyi hatóság a járásszékhely települési önkormányzat és a fővárosi kerület jegyzője a járási hivatalokéval megegyező illetékességgel, a 343/2006 (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében.
- Komárom-Esztergom megyében a jegyzők vonatkozásában tehát 2013. január 1. napjától csak a 6 járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének lesz építésügyi hatósági jogköre.
- A járásszékhely települési önkormányzat jegyzőin kívül általános elsőfokú építésügyi hatóságként jár el 2013. január 1-től a járási építésügyi hivatal is, a 343/2006. (XII. 23.) korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján.
- Megyénkben az esztergomi és a komáromi járásban lesz építésügyi hivatal, a tatabányai járásban pedig építésügyi és örökségvédelmi hivatal.

 Jegyzőknél maradó ügyek:

A járási hivatalok olyan államigazgatási feladatokat vesznek át a jegyzőktől, amelyeket az Állam az elmúlt húsz évben kényelmi szempontok miatt oda telepített. A jegyzők, kivételesen polgármesterek által ellátott 12 millió hatósági ügy 90 %-a eddig is államigazgatási jellegű volt, ez azt jelenti, hogy ekkora tömegű – az állam által áthárított – pluszfeladat hárult eddig az önkormányzatokra, jegyzőkre. A jövőben az államigazgatási feladatok többségét az Állam a saját szervezeti rendszerén keresztül fogja ellátni. Az új feladatmegosztásnak köszönhetően az összes államigazgatási ügy több mint 40%-a kerül vissza az államot képviselő járási hivatalokhoz. A jegyzőktől átkerülő államigazgatási ügyek évi közel ötmillió államigazgatási ügy intézését jelentik a járási hivatalokban.

Csak azok az ügyek maradnak a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek pl. a helyi adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a települési polgári védelmi, katasztrófa igazgatási feladatok. Továbbá az ipar- és kereskedelmi igazgatási, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi jogon járó szociális ellátások, a távhőszolgáltatási kérdések, a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok, az óvodáztatási támogatás.

Az olyan hatósági ügyeknél, mint pl. a földművelésügyi, állategészségügyi, a vízügyi, az ipari igazgatással, valamint a környezet- és természetvédelemmel, a közlekedés és hírközlési igazgatással kapcsolatos feladatok, lesz feladata a települési jegyzőnek és a járási hivatalnak is, mint ahogy eddig is eljárt ezen feladatkörökben a kormányhivatal helyi szerve és jegyző is.