Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény óvodai beiratkozás rendjéről

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
Pilismaróti Mesevár Óvodában (2028 Pilismarót, Iskola u. 2.) a 2021/2022. nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

a következő időpontban történik:

2021. április 26-tól április 28-ig (hétfőtől szerdáig), 8.00-tól 12.00-óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, s óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A beiratkozáshoz a szülőnek/törvényes képviselőnek nem szükséges személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat az intézmény elérhetőségein:

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló, óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az alapító okirat szerint az intézményben integrált óvodai nevelés folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek számára, a sajátos nevelési igényt megállapító Szakértői véleményben foglaltak alapján.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodánk esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az óvoda körzethatárait az óvoda kapuján elhelyezett hirdetményben, valamint Pilismarót Község honlapján, a https//pilismarot.asp.lgov.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.

Szeretettel várjuk azon szülők jelentkezését is, akik intézményünket választották,
s gyermekük 2021. dec. 31-ig betölti 3. életévét.

 

Pilismarót, 2021. március 17.
Szathmári Sándorné intézményvezető