Hírek

Elérhetőségek

Gazdasági Program 2015 -2019

ELŐTERJESZTÉS

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. május 5-i ülésére

Pilismarót Község Gazdasági Programja

2015-2019

Bevezetés

A 2014. október 27-én megalakult Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének törvényi kötelezettsége egy új gazdasági program elkészítése.

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 116. §-ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor, a megalakulást követő 6 hónapon belül.  A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. A képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: – a képviselő-testület és a polgármester elképzelései, – az önkormányzat működtetésében lévő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései, – a település lakossága, önszerveződő közössége, valamint az egyházak által megfogalmazott elképzelések, igények, – az önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a képviselő- testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van – a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve – az önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonával történő aktív gazdálkodására.

1. Községünk jellemzői, elhelyezkedése

Pilismarót Komárom-Esztergom megyében, Dömös és Esztergom között, a 11-es út mentén, a Dunától mintegy 2,5 kilométerre fekszik. Pilismarót község közigazgatási területe: 185 ha 8299 m2 belterületből és 4273 ha 5817 m2nagyságú külterületből áll.

A túlparti Szobbal kompjárat köti össze, nyáron és szezonálisan személyszállító kishajóval lehet átkelni Zebegénybe, - ahol többek között a Szőnyi István emlékmúzeum kínál látnivalókat. Nyaranta Zebegény az alkotni vágyó képző és festő művészek kedvenc táborozó helye.

A 2046 lakost számláló település régóta kedvelt szabad strandja, egyike volt a legjobbaknak a Duna magyarországi szakaszán: aligha vétetlenül nevezték ezt a szakaszt már a harmincas években a Duna ezüstpartjának vagy lidójának, s építettek üdülőtelepet ide. Olvashatjuk számos útikönyvben Pilismarót ezen jellemzőjét.

1.2 Községünk rövid története

A község története az őskorig nyúlik vissza: határában mintegy negyven helyen kerültek elő értékes leletek, de legjelentősebb a római kor leletanyaga. A limesen fekvő települést Ad Herculemnek hívták és nagy kolóniának számított, komoly erőddel, őrtornyokkal. Pilismarót római kori maradványai mai napig az ifjú régészeknek, tanulóknak kedvelt leletfeltáró helye.

A község későbbi története több helyütt összefonódik a szerzetesrendekével: IV. Béla a bencéseknek adta, később Zsigmond az esztergomi prépostságnak adományozta, majd 1493 –tól – egészen a rend eltörléséig –a pálosok birtokában volt. 

Építészeti remeknek számít a felújított középkori eredetű – ma klasszicista – református templom a Csányi úton, ugyancsak emlékmű jellegű, a XIX. század elején emelt katolikus templom a község központjában. Romantikus hangulatot idéz a falu központjában továbbá a Pilisi Parkerdő Gazdaság kezelésében lévő Heckenast-kúria, mely a nyomdász Heckenast Gusztáv kedvelt nyári rezidenciája volt. Deák Ferenc a kiegyezés előkészítésén dolgozott itt. Az elmúlt évekig a műemlék jellegű épület nyugalmazott erdész lakóhelye volt, az épület pince részében pedig hosszú évekig a községben élt és alkotott Konyorcsik János szobrászművész állandó kiállítása volt megtekinthető. A Rákóczi út fölé magasodó Kishegyen láthatók a római tábor alapfalai.

A környék jó része a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik, gyönyörű kirándulóhelyek közelíthetők meg a faluból. Ezek talán legismertebbike a Hoffman-kunyhó, a bakancsos turizmus régóta kedvelt célpontja, amely a Pilisszentlélekre vezető útról letérve érhető el. A vadban gazdag erdők sok vadászt ide vonzanak és egy néhány éve kialakított, mintegy 100 ha vízfelületű, öblözet kínál jó halfogási lehetőséget.

Az önkormányzat és a katolikus egyház által megrendezésre kerülő búcsú és falunap alkalmából szervezett két napos kulturális rendezvényünkkel hagyományt teremtettünk, ahol nem csak Pilismarót lakossága, hanem a szomszédos településekről érkező érdeklődők számára is biztosítunk szórakozási lehetőséget.

Az üdülni vágyók magánházakban, panziókban, kempingben találhatnak szállást, információt a polgármesteri hivataltól kaphatnak. A Pilismarót-Zebegény révátkelésnél a révhez vezető út és parkoló felújítása, valamint az árvíz okozta partszakasz visszatöltése révén ismételten fellendülőben van a Duna-partunk iránti érdeklődés.

Mindenki a kedvének és anyagi lehetőségének megfelelően válogathat a szabadidejének az eltöltéséről. 

HELYZETELEMZÉS

1. Pilismarót község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései

A kormány gazdasági programja kitér az állam, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási reformra.

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány: – általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást, – egyablakos ügyintézés bevezetése, – növelni kívánja az önkormányzatok kistérségi társulásait és kezdeményezi a kötelező társulás alkotmányos feltételeinek megteremtését, – felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat.

2. Pilismarót község gazdasági helyzete és a várható változások

2.1. A vagyoni helyzet

Az önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján nettó 1 412 726 ezer forint (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya). A vagyon az elmúlt három évben növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája: – saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani, – sikeres, környezetbarát energetikai pályázaton vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon.

Az önkormányzat vagyonszerkezete a következő:

Vagyonelem megnevezése Ingatlan 345 db száma. Az összes vagyonból a vagyon részaránya Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) 45 %. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) 22 %. Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető) 33 %. Az egyes vagyonelem kategóriákba tartozó ingatlanok felsorolását az önkormányzat vagyonrendeletének melléklete tartalmazza.

2.2. A pénzügyi helyzet

Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak jellemezték: az önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie. Működési hitel felvételére nem került sor, fejlesztési hitel felvételére nem került sor, a pénzügyi egyensúly 2010. gazdálkodási évben a LIMES 32 millió forint összegű értékesítéséből lett megteremtve. A ciklus elei pénzügyi nehézségek az imént említett LIMES – vagyon felélés – értékesítésével részben megoldódtak. Ezáltal a folyamatos működés biztosítva volt.

2012. december 14-én a képviselő-testület a 123/2012. (XII.14.) önkormányzati határozatával a Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánította, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé tette. Az állami adósságkonszolidáció következtében az önkormányzat közel 10 millió forint folyószámla hiteltartozástól és 80 millió + kamatai felhalmozási célú hitelállománytól szabadult meg. A gazdálkodást enyhítő kormányzati intézkedések kapcsán 2014. decemberében az önkormányzat 1.143 millió forint hiteltől szabadult meg. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel év végén aláírásra került adásvételi szerződés révén az önkormányzat adóssága a GCE Kft. felé 260.502.785,-Ft összegben kiegyenlítésre került.

Az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a GCE Kft. képviseletre jogosult ügyvezetőjével tartozásrendezési megállapodás került aláírásra, melynek lényege, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel létrejött adásvételi szerződésben szereplő teljes vételár részükre történő megfizetését követően, az önkormányzat felé további követeléssel nem él. Jelenleg az adásvételi szerződésben szereplő ingatlanok Esztergom Járási Földhivatalban, tulajdonjog bejegyzési eljárás alatt vannak. Településünk fejlődését nagy mértékben fogja befolyásolni az állam által megvásárolt terület jövőbeni megfejlesztése. Egyenlőre az állami akarat nem ismert.

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt évben 450.072 – 530.282 ezer forint körül mozgott. 2015. évi költségvetési főösszeg 436.900 ezer forintban került meghatározásra. A kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok csökkenését a korábbi évhez képest az indokolja, hogy az 2015. évben jelenleg még nincs nyertes pályázata az önkormányzatnak, de több elbírálás alatt lévő pályázata van folyamatban. 

Kiadások

A költségvetési kiadások változása az év végi előirányzat módosításnak köszönhető, melyet fejezeti és saját hatáskörben hajtott végre az önkormányzat. A tavalyi évi kiadási előirányzat növekedését a normatív támogatások, szerkezetátalakítási támogatások, valamint a pályázatokból, valamint vis major támogatásból befolyt pénzeszköz növelte meg.

A költségvetési kiadások közül a következő években várható:

-          a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások, kompenzációk stb.),

-          a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát csökkenti az átgondoltabb személyi juttatás gazdálkodás miatti megtakarítás,

a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás

Bevételek

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:

-          a költségvetési bevételek közül, nőttek az önkormányzatok működési bevételei,

-          nőttek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek, különösen: önkormányzati hivatal, óvodai nevelés.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy átalakul a költségvetési támogatások rendszere, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség.

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

-          Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely nem növeli a helyi lakosság és a vállalkozások terheit.

-          A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket.

-          Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.

-          Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére (különösképpen a használaton kívüli vagyontárgyak tekintetében).

-          Az önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

3. A gazdasági program

3.1. Fejlesztési elképzelések

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)

   a) Ipar

A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása a település iparterületi besorolású övezeteinek korlátozott mérete és azok bővíthetőségének hiánya miatt korlátozottan lehetséges.

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

– Az önkormányzat feladatainak ellátásához és fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához törekszik a helyi vállalkozók bevonására.

   b) Infrastruktúra

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. Az önkormányzat ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását. Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti.Az informatika terén meg kell valósítani azt, hogy – az önkormányzat honlapjának elért színvonalát, meg kell őrizni úgy, hogy az alkalmas legyen az önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítására, – az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök használatát is igénylő területeken a megfelelő színvonalú eszközök biztosítva legyenek.

3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

A Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:

Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok:

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az önkormányzat szociális, települési támogatási kiadásai emelkednek.

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat:

-          a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,

-          segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,

-          a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,

-          aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,

-          rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.

Közfoglalkoztatás

A Kormány 2011. évtől Közfoglalkoztatási Programot vezetett be az eddigi közcélú foglalkoztatás helyett. A programban Pilismarót Község Önkormányzata részt vett és a jövőben is részt kíván venni.

3.3. A településfejlesztési politika célkitűzései

Pilismarót Község Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. E célkitűzést a korábbi testület, a 2013. január 29-i testületi ülésen 8. határozatként fogadott el. A célkitűzés, mely a közép és hosszú-távú vagyongazdálkodásra vonatkozik jelenleg is aktuális.

   a) Középtávú vagyongazdálkodási terv:

3.3.1. Az üzleti vagyonának hasznosítása és értékesítése:

3.3.1.1. Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek hasznosítása (a jelen terv mellékletét képező ingatlanlista figyelembevételével):

a) elsősorban kötelező feladatai ellátására hasznosítja,

b) amennyiben egy vagyonelemhez nem rendelhető kötelező önkormányzati feladat ellátása, úgy lehetővé kell tenni külső befektető közreműködését a hasznosításban (bérbeadás vagy közös üzemeltetés),

c) az a) és b) pont hiányában lehetőség nyílik a vagyonelemek értékesítésére.

3.3.2. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nem szükséges vagyonra amennyiben a vagyongazdálkodás lehetővé teszi, 2014. december 31-ig pályázati felhívásokat kell közzétenni. A rendelkezésre álló üzleti vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a mindenkor hatályos vagyonrendelet előírásai szerint valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni.

3.3.2.1 Azon üzleti vagyonelemek, melyek hosszabb távú 5 éven belüli értékesítésére nem fog sor kerülni, használatba adhatók.

3.3.2.2. Az üzleti vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban a működési kiadások, hitelek törlesztése, fejlesztési kiadások fedezetéül szolgálhatnak.

3.3.3. Üzleti és a törzsvagyonba tartozó nemzeti vagyon használatba adásának elvei:

3.3.3.1. A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint más ingatlanok hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében történhet.

3.3.3.2. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges.

3.3.4. A törzsvagyonba tartozó vagyonelemek védelme a legfontosabb feladat. Emiatt szükség szerinti folyamatos felújításáról az önkormányzatnak gondoskodni kell, főképpen pályázati források bevonása útján.

   b) Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:

3.3.5. Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.

3.3.6. Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.

A korábbi közép és hosszú-távú vagyonhasznosítással kapcsolatosan meghatározott irányelveket a testület a 2015-2019 között időszakban változatlanul elismeri és szabályzását betartja. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon a képviselő-testület, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

A településfejlesztés széles nyilvánossága

Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések

A település honlapja, melynek karbantartása és információkkal való feltöltése elsődleges feladat. A képújság naprakész működtetése, üzemeltetése és az aktuális települési programok közvetítése. Települési ingyenes Wifi hálózat kiépítése, oly módon, hogy az internetre kapcsolódók elsőként a település honlapját érhetnék el és olvashatnák. 

A honlapon biztosítani kell a helyet:

-          a képviselő-testület és az önkormányzat működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,

-          közérdekű információknak,

-          a település intézményeinek,

-          a helyi civil szervezeteknek,

-          a településen megrendezett programoknak.

 A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.

 A településfejlesztés átgondoltsága

Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe, – melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy – melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, – melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak, – melyek megvalósítása hosszú idő óta várat magára. A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket: Azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, – melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy – melyek az infrastrukturális ellátás, és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalát növelik. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek – a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, – során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.

A településrendezési terv

Az önkormányzat településrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. A képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. A település rendezési tervének felülvizsgálatát egyes megvalósításra kerülő térségi fejlesztések is kikényszerítik. Jelen képviselő-testület mandátumának időszaka alatt újabb az EU most induló költségvetési ciklusához tartozó pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység. A sikeres pályázatok érdekében: – a pályázatok megírására elsősorban a saját humán erőforrásokra kell támaszkodni, ahol ez a pályázat speciális jellege miatt nem lehetséges ott a már helyi referenciával rendelkező pályázatíró bevonását kell előnyben részesíteni, – pályázati alap biztosítása az éves költségvetésben, illetve a finanszírozáshoz szükséges likvid tartalék folyamatos biztosítása, – lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba való illesztéséhez. A pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő.

Településfejlesztési célok

Az önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését, fejlődését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.

Településfejlesztési célok:

–        meglévő infrastruktúra korszerűsítése, (Basaharci vízvezeték cseréje)

–        járdaépítés (a tulajdonviszonyok rendezése után az Esztergomi u. és Rákóczi F. u. mindkét oldalán, óvoda bejáratától - Iskola utcáig),

–        középületek környezetének rendezése,

–        csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, árkok karbantartása

–        orvosi rendelő és védőnői szolgálat átalakítása egészség házzá

–        útburkolat felújítása (Táncsics Mihály utca, Dózsa Gy. utca útleszakadása, Kertalja utca, Iskola utca csapadékvíz elvezetése), (Kereszt utcai, Ady E. utcai híd felülvizsgálata)

–        természetes vízfolyások meder karbantartása, (Miklós-deák völgyi patak rézsűvédelme, 2 helyen támfalépítés)

–        régi intézmények állagmegóvása (Idősek Klubja, felső iskola épülete, Basaharci Idősek Otthona volt épülete)

–        új létesítmények megvalósítása,

–        szabadtéri sportpálya felújítása, eszközbeszerzéssel

3.4. Az adópolitika célkitűzései

A helyi adók esetében az önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. Arányos és igazságos legyen a közteherviselés.

A helyi adóztatás során az önkormányzat képviselő-testülete új adónem bevezetését és a meglévő adók mértékének emelését lehetőség szerint elkerüli. Csak olyan adórendeleteket fogad el, amely – a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, és nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként. Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy – az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről. Az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről. Az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást).

3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a hivatala útján látja el.

A Képviselő-testület – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott sorrendet követve – a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:

– vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,

– csatornázás,

– köztemető fenntartás,

– helyi közutak és közterületek fenntartása,

– köztisztaság és településtisztaság fenntartása,

– helyi tűzvédelem,

– közbiztonság helyi feladatainak ellátása,

– gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,

– gondoskodás az egészségügyi ellátásról,

– gondoskodás a szociális ellátásról,

– gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról,

– közösségi tér biztosítása,

– közművelődési tudományos művészeti tevékenység, sport támogatása,

– a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,

– egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

Közigazgatás

Az önkormányzat közigazgatási feladatait a Pilismaróti Polgármesteri Hivatal látja el.

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:

– a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,

– az információs szolgáltatás kiterjesztése,

– a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása.

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: – informatikai eszközök folyamatos cseréje.

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

Az önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. Az ivóvízzel történő ellátás a DMRV Zrt. szolgáltatón keresztül történik. Az ivóvíz hálózat – jó állapotú, felújítást nem igényel. Csapadékvíz-elvezető rendszer – felújítása, illetve szükség szerinti kibővítése, felülvizsgálata indokolt.

Csatornázás és egyéb infrastrukturális adottságai a településnek

A település fejlődését hosszú ideig meghatározta a Nagymarosi vízlépcső építésével kapcsolatban elrendelt a Duna-parti üdülőterületekre vonatkozó építési tilalom, amely valójában az egész település fejlesztését akadályozta. Az erőműépítés 1989-es leállítását követően nyílt meg a lehetőség, hogy a község a sok-sok éves elmaradást a fejlesztések terén lassan bepótolhassa.

A rendszerváltásig az infrastrukturális beruházások közül csak a vezetékes ivóvíz hálózat került kiépítésre, az is csak a község központi belterületén.

A korábbi ciklusprogramok alapján a 90-es évek közepétől valósultak meg azok az infrastruktúra fejlesztések, amelyek eredetileg a nagymarosi beruházással együtt kerültek volna kiépítésre. 1996-ban a telefonhálózat épült ki a község teljes területén, ezt követte 1997-ben a vezetékes gázhálózat megépítése, majd végezetül 2000-ben a legnagyobb beruházás megvalósítása, a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. A csatorna hálózat jogi rendezése jelenleg még folyamatban van.

Mindezen beruházások meglétével vált biztosítottá, hogy önkormányzatunk az Mötv.-ben foglalt kötelező és önként vállalt feladatait maradéktalanul el tudja látni.

Az önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzatunk által fenntartott köztemető nincs. Helyben a katolikus és a református egyház látja el a feladatot, önkéntesen. A köztemető fenntartási megállapodás többszöri kísérlet ellenére sem jött létre.

A katolikus ravatalozó épülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól elnyert sikeres pályázattal 2015. év elejére megújult.

A helyi közutak és közterületek fenntartása

A képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása különösen a következő útszakaszokon: Táncsics Mihály utca bizonyos szakaszai, Dózsa György utca megsüllyedései és leszakadása. Új utak építése szükséges a következő területeken: Kölcsey Ferenc és a Deák Ferenc utca, Kertalja utca megépítése.

Járdaépítés, és felújítás szükséges a falu teljes belterületén. A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően saját erővel (főút melletti sövénynyírás, járdatakarítás) illetve külső szolgáltatóval végezzük.

A képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:

–        Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.

–        Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról.

–        Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.

Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni:

–        önkormányzati hivatal környéke,

–        önkormányzati intézmények – játszótér,

–        sportpálya,

–        temetők és környéke,

–        templom, plébánia.

A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el.

Az önkormányzat képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg:

–        folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszótér eszközeit, valamint zöldfelületeit,

–        évente balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni.

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az önkormányzat továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a szolgáltatást az önkormányzat a Zöld-Bicske Kft.-n keresztül gondoskodik,

Az önkormányzat propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról, – évente 1 alkalommal szemétgyűjtési akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók bevonásával. Rendszeresen gondoskodik a közterületekre helyezett üveggyűjtő szelektív hulladékgyűjtő edények üríttetéséről. Az önkormányzat gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításról. – A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat gondoskodik.

A helyi tűzvédelem

Az önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében – az önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában – figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést, – tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről.

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása

Az önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, támogatja polgárőrség működtetését. A körzeti megbízottak részére heti rendszerességgel biztosít ügyfélfogadásra helyet. (Szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja az eszközbeszerzéseket.)

– Javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére,

– felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre.

Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában

Az önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része tartalmazza.

Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról

Az önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő feladatokat látja el:

–        Áttekinti az intézményműködtetés formáját.

–        az intézményeknél kezdeményezni kell az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését,

–        a köznevelési intézményektől a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér,

–        szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását.

–        az önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását.

Az oktatási tevékenység biztosításához a következő fejlesztésekre, felújításokra van szükség:

–        épület: óvodai tornaszoba, bölcsődei csoportszoba kialakítása

–        gép, berendezés, felszerelés: teljes épület korszerűsítés.

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani.

Fenntartja – a háziorvosi ellátást, – a gyermekorvosi ellátást, – a védőnői ellátást az egészségügyi rendelőjében. – a fogászati ellátást a Marczell Bt.végzi.

Gondoskodás a szociális ellátásról

Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának.

A szociális ellátások területén az önkormányzat a következő feladatokat látja el:

–        A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.

–        A következő szociális szolgáltatásokat biztosítja a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltatás, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza keretében: – családsegítő szolgálat, – házi segítségnyújtás. A Híd Gyermekkert Alapítvány keretében – gyermekjóléti szolgálat.

Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

Az önkormányzat képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok:

–        A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket.

–        Az önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja:

–        gyermekjóléti szolgálat (mely társulás keretében működik).

Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység, és a sport támogatása

Az önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:

A könyvtár működtetése során:

–        intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki kell használni a pályázati lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását,

–        ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,

–        biztosítani kell az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát,

–        a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.

A művelődési ház működésével kapcsolatban – a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, – támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését.

A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében:

–        Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról.

–        2015. áprilisi kezdéssel június 30-i befejezéssel új sportpálya megvalósítását tervezi, amely alkalmas helyszínné teszi nagyobb sport, illetve egyéb helyi rendezvény lebonyolítására.

–        Működési célú pénzeszköz átadással támogatja a település sportegyesületét. – Segíti és szorgalmazza a sportegyesület pályázati tevékenységét.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása

Az önkormányzat képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Miután a 2014. október 12-i helyhatósági választáson Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem jött létre, ezért a képviselő-testület a hivatalán keresztül kiemelt figyelmet fordít a helyi kisebbségek védelmére, érdekképviseletére.

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése

A képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében:

–        A képviselő-testület, az önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző szolgáltatók folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében.

–        Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. A hátrányos helyzetű családok felzárkóztatása érdekében Szociális Kerekasztalt működtet.

–        Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való teret.

–        Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen.

–        A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog fogyasztás nélküli programok.

HATÁROZATI JAVASLAT  

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének

  /2015. (IV.28.) önkormányzati határozata

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 116. §-a alapján elkészített 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Pergel István polgármester

Határidő: azonnal

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programtervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Pilismarót, 2015. április 8.

Pergel István
polgármester